Warranty

 

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 1. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานภายใต้ตราสินค้า Ultima Cosa (อัลติม่า โคซ่า) โดยการรับประกันครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าซื้อจาก บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ บริษัทฯ ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. เมื่อลูกค้าต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้า ลูกค้าจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีหรือหลักฐานการซื้อขายสินค้าที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไข เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าอันเป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลารับประกัน
 3. สินค้าในกลุ่มหม้อทอดไร้น้ำมัน มีระยะเวลาประกัน 2 ปีในส่วนของขดลวด นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ส่วนกรณีชำรุดเสียหายหลังจากนั้นแต่ยังอยู่ในระยะเวลาประกัน พิจารณาซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่เฉพาะอะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย
  • สำหรับตะกร้าทอด และตะแกรงรองทอด กรณีที่ลูกค้าพบว่าเคลือบ Non-Stick หลุด ลอก ร่อน ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อส่งรายละเอียดให้บริษัทฯ ตรวจสอบว่าไม่ได้เกิดจากการใช้งานหรือดูแลรักษาผิดวิธี เพื่อพิจารณาเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ได้
  • ส่วนอื่นๆนอกเหนือจากขดลวดและสารเคลือบ Non-stick จะรับประกัน 1 ปี
 4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหายอันเกิดกับอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวสินค้า
 5. การรับประกันไม่รวมถึงค่าพาหนะ ค่าขนส่ง ในการนำสินค้าเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกัน
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวิธี รวมถึงความผิดพลาดซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนการใช้งานและการดูแลรักษา ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
 2. ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การแตกหักจากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งภายหลังจากการรับมอบสินค้า การทดลอง การสาธิต การติดตั้ง การปรับแต่งหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่
 3. สินค้าชำรุดเสียหาย บุบสลาย หรือเกิดรอยขีดข่วนอันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น การเคลื่อนย้ายการขนส่ง อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ ผลิตภัณฑ์ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยจากสัตว์และแมลงกัดแทะ ความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก กระแสไฟที่ไม่เสถียร หรือจากการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องตรงกับสินค้า
 4. ความสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน การเกิดสนิมจากสภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป รอยเปรอะเปื้อน รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกและภายในอันเกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า
 5. กรณีสินค้าถูกดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของ บริษัทฯ
 6. การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไป ภายหลังจากเกินกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ไม่จัดอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
 7. สินค้าหมดระยะประกัน
 8.  

   

  วิธีการรับบริการซ่อม / เปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกัน

  1. เมื่อสินค้าชำรุดเสียหาย หรือพบความผิดปกติเกี่ยวกับสินค้า ให้ติดต่อสายด่วนด้านเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อขอคำแนะนำเบื้องต้น โดยให้ลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งกับบริษัทฯ ดังนี้
   • ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีหรือหลักฐานการซื้อขายสินค้าที่ระบุ เลขที่คำสั่งซื้อ และ วันที่ซื้อสินค้า
   • ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
   • ชื่อรุ่นสินค้า หมายเลขเครื่องของสินค้าที่จะนำเข้ารับบริการ
   • อาการชำรุดเสียหาย หรือความผิดปกติของสินค้า
  2. ติดต่อสายด่วนด้านเทคนิค โทร 02-279-3230, 082-796-3146 (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00) หรือส่งข้อมูลเบื้องต้นมาที่อีเมล support@back-n.com
  3. กรณีที่ต้องส่งซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ หรือเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าทั้งเครื่องครบทุกชิ้นส่วนมาที่บริษัทฯ เพื่อให้ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่มีปัญหา และทำการทดสอบเครื่องว่าสามารถทำงานได้สมบูรณ์พร้อมใช้งานก่อนส่งกลับให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับคืนให้ลูกค้าเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
  4. กรณีสินค้าหมดระยะประกัน หรือการชำรุดเสียหายที่ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนอะไหล่และค่าบริการซ่อม โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดและประเมินค่าใช้จ่ายก่อนส่งซ่อม
  5.