Warranty

 

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 • บริษัทรับประกันสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานภายใต้ตราสินค้า Ultima Cosa นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า ในการเคลมจะต้องแสดงหลักฐานบัตรรับประกันที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขวันที่ซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์อายุการรับประกันหากพบว่าบัตรรับประกันมีรอยลบหรือขูดขีดฆ่า
 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด เท่านั้น

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะนำเครื่องเข้ารับบริการซ่อม/เคลม

 • บัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขวันที่ซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน
 • รุ่นสินค้า หมายเลขเครื่องของสินค้าที่จะนำเข้ารับบริการ
 • อาการเสียที่พบจากการใช้งาน
 • อุปกรณ์เสริมที่มากับสินค้า

 

 

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้งาน ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 • อาการเสีย หรือความเสียหายจากการทำงานที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากการทำของเหลวหกใส่ผลิตภัณฑ์ และความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทกำหนด
 • การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน การฉีกขาด ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์กัดแทะ
 • รอยขูดขีด รอยร้าว การแตกหัก และความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว ตลอดจนส่วนประกอบภายใน และภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 • ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็ค โดยพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด
 • หมายเลขเครื่องและสติกเกอร์ Void Label ถูกแกะ แก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ถูกแก้ไขหรือลบ
 • สินค้าหมดระยะประกัน